Sáng 10/8, Đảng ủy phường Phú Lãm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai...

Chiều 9/3, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức buổi tọa đàm về chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng 1/12, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế, cho đảng viên...

Ngày 28/7, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ Đảng (khóa XII) và Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm và thẩm...

Ngày 26/5, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và tình hình thời sự trong nước, quốc tế quý II năm 2018 cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sáng 11/5, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của BCH...

Ngày 14/3, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Ngày 27/12, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Chiều 16/6, Đảng ủy phường Phú Lãm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy...

Về đầu trang