Sáng 27/7, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 90 thửa đất ở tại khu đấu giá Phú Lương 2 và khu đấu giá ở các xứ đồng Bo,...

Sáng 24/11, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, UBND quận Hà Đông tiếp tục tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 117 thửa đất tại các khu đấu giá Phú Lương 2 (phường Phú Lương); khu Ngõ Cổng và khu giãn dân Đa Sỹ (phường Kiến Hưng) và...

Sáng 17/11, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 146 thửa đất tại các nhóm 1, 2, 3 khu đấu giá đồng Bo, đồng Chúc, cửa Cầu,...

Sáng 18/8, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 105 thửa đất tại nhóm 1,2,3, khu đấu giá Phú Lương 2 (phường Phú Lương). Đồng...

Nhằm tiếp tục phát triển quỹ nhà ở đồng bộ về hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, sáng 7/7, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm...

Sáng 14/4, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 thửa đất tại Lô ĐG-04, ĐG-06, ĐG-03, ĐG-03A Khu đấu giá Ngõ Cổng, phường...

Nhằm tiếp tục phát triển quỹ nhà ở đồng bộ về hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, sáng 25/11, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm dịch...

Sáng 11/11, UBND quận Hà Đông đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 45 thửa đất tại Khu đấu giá Ngõ Cổng, phường Kiến Hưng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc đã đến dự và phát biểu khai mạc phiên đấu giá.

Nhằm tiếp tục phát triển quỹ nhà ở đồng bộ về hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, sáng 8/7, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Công ty cổ...

Sáng ngày 20/8, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Công ty cổ phần Đấu giá số 5 quốc gia đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất dịch vụ nhóm 1, 2, 3 tại phường Phú La.

[Trang sau]
Về đầu trang