Ngày 1/7, HĐND quận Hà Đông đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020).

HĐND quận Hà Đông vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về cập nhật, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của quận. Nghị quyết này đã được HĐND quận khóa XX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/12/2018 và có hiệu lực thi...

Về đầu trang