Sáu tháng đầu năm 2019, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm của quận, Quận ủy Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương rình, kế hoạch công tác đã đề ra.

10 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành TP, Đảng bộ quận Hà Đông đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,...

Về đầu trang