6 tháng đầu năm 2019, quận Hà Đông tiếp nhận 6.333 hồ sơ, trong đó, có 3.387 hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến. Quận đã trả trước hạn 4 hồ sơ, đúng hạn 5.750 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,95%, còn lại đang giải quyết.

Về đầu trang