Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quận Hà Đông đã tập trung nguồn lực, giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Về đầu trang