Chiều 10/8, Đảng ủy phường Phúc La tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương...

Chiều 9/8, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII); học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Sáng 10/8, Đảng ủy phường Phú Lãm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai...

Sáng 9/8, Đảng ủy phường Biên Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và kỷ...

Sáng 8/8, Đảng ủy phường Dương Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với...

Sáng 27/7, Đảng ủy Cơ quan UBND quận Hà Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn...

Sáng 9/7, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với...

Ngày 22/12, Đảng ủy phường Biên Giang tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn phường.

Sáng 22/12, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và triển khai Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường về “Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên...

Chiều 19/12, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và nội dung chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

[Trang sau]
Về đầu trang