Ngày 11/6, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 247-KH/QU triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung...

Về đầu trang