Sáu tháng đầu năm 2019, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm của quận, Quận ủy Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương rình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Về đầu trang