Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 05-ĐA/QU ngày 14/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị,...

Về đầu trang